logo
 • Vastuvõtt Tallinnas
  Põllu 63
 • Vastuvõtt Peetris
  Küti tee 4
 • Vastuvõtt Märjamaal
  Pärnu mnt 30

OÜ Haldja Hambaravi ravijärjekorra pidamise kord

OÜ Haldja Hambaravis peetakse ravijärjekorda ravihaldustarkvara programmis Hammas. Ravijärjekord on avatud 3 kuud etteulatuvalt. Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud kohapeal või telefoni teel E-R 9.00-17.00, L 9.00-14.00. Ööpäevaringne registreerumine on võimalik internetis meie koduleheküljel www.hambahaldjas.ee. Neti broneering on ID-kaardi alusel ning nõutavad on kõik samad andmed, mis kohapeal registreerudes.

Kui tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:patsiendi ees-ja perekonnanimi, isikukood (puudumisel sünniaeg)

 • planeeritav vastuvõtu aeg
 • planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus
 • patsiendi kontaktandmed
 • patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev
 • ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus
 • ravijärjekorda panemise kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust
 • märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuse tegemisest

Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas annab tervishoiteenuse osutaja patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiteenust osutava struktuurüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoninumbrit, aadressi ning arsti nimi.

Kui tervishoiteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda telefoni teel/neti broneeringusüsteemis, kantakase ravijärjekorda patsiendi nimi, planeeritav vastuvõtuaeg, kontaktandmed, registreerimise kuupäev, muudatuste tegemise kuupäev ja registreerimise põhjus. Tervishoiuteenuse osutaja teatab patsiendile telefoni teel teenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava tervishoiutöötaja nime ja telefoninumbri.

Ravijärjekorras muudatuste tegemisel on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama ühe ööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemise ning säilitama varasema teabe koos märkega, et patsienti on teavitatud.

Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, siis teavitab tervishoiuteenuse osutaja patsienti teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.

Tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas on patsiendile välja pandud nähtavale kohale järgmine teave:
1) vastuvõtuaegade info;
2) väljaspool vastuvõtuaega vältimatu abi vajadusel lähima vältimatut abi ööpäevaringselt osutava tervishoiuteenuse osutaja kontaktandmed;
3) tervishoiuteenuse kättesaadavusega rahulolematuse ja ettepanekute puhul on kaebuste ja ettepanekute esitamise kohtadena märgitud tervishoiuteenuse osutaja, Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna ning maavanema ja Tervishoiuameti kontaktandmed.

Ravijärjekorra pidamise reeglid on koostatud vastavalt sotsiaalministri määrusele nr. 46 (21.08.2008) ja kinnitatud Märjamaa Hambaravi OÜ (reg kood 11564177), mis on praegune Haldja Hambaravi OÜ (reg kood 11564177) juhatuse otsusega nr. 7 (11.03.2014).